Regulamin sklepu internetowego www.marthome.pl

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Zakupy w Sklepie
§ 4 Płatności
§ 5 Realizacja zamówienia
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
§ 7 Skutki odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia
§ 11 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Sprzedawca - Piotr Toczek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
MARTHOME Piotr Toczek
Nowa Wieś 51D
33-336 Łabowa
NIP: 7342880551
REGON: 360247428

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Nowa Wieś 51D, 33-336 Łabowa
2. Adres e-mail: biuro@marthome.pl
3. Telefon: +48 530680882

§ 3 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem paynow.

4. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi jest zależny od produktu i jest widoczny przy każdym asortymencie na sklepie.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przelewu na konto. Jeśli natomiast Kupujący wybrał płatność za pobraniem, zamówienie trafia do realizacji po jego złożeniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w częściach.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem:

•  firmy kurierskiej DPD, UPS, Poczta Polska lub InPost-czas dostawy maxymalnie 2 dni robocze.

•  firmy transportowej, która dostarcza meble wielkogabarytowe-czas dostawy maxymalnie 7 dni roboczych.

Klient przed wysyłką będzie poinformowany o sposobie wysyłki, oraz otrzyma numery listów przewozowych, w przypadku dostaw kurierskich w celu śledzenia paczki. Natomiast dostawa mebli wielkogabarytowych odbywa się zawsze po wcześniejszej awizacji dostawy.

O wyborze sposobu dostawy i firmy dostarczającej decyduje Sprzedawca.

Uwaga:

Czas dostawy = czas doręczenia towaru przez określonego przewoźnika.

Czas realizacji zamówienia (podany w zakładce szczegóły produktu)=czas na wyprodukowanie i przygotowanie towaru do wysyłki. 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
• w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
• w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, najlepiej e-mailem, na adres: biuro@marthome.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 530 680 882, nasz adres: MARTHOME, Nowa Wieś 51D, 33-336 Łabowa, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 7 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres podany po uprzednim otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

§ 8 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
• Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
• Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
• Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad • Żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres podany przez Sprzedawcę po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

MARTHOME Piotr Toczek
Nowa Wieś 51D
33-336 Łabowa

lub na adres e-mail: biuro@marthome.pl