Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy MARTHOME Piotr Toczek, Nowa Wieś 51D, 33-336 Łabowa Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.marthome.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane zebrane w sposób opisany w naszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa.

Zgodnie z art. 15-22 RODO każdemu użytkownikowi przysługuje :

Prawo do dostępu do danych ( art.15 RODO ) - czyli każda osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora informacji czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak to ma prawo do uzyskania do nich dostępu

Prawo do sprostowania danych ( art.16 RODO ) - czyli każdy ma prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych które są nie prawidłowe

Prawo do usunięcia danych/bycia zapomnianym ( art. 17 RODO ) - czyli osoba której dane dotyczą ma prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli zachodzi jedną z poniższych okoliczności

  • dane nie są już potrzebne do celów w jakich były zebrane lub przetwarzane
  • osoba cofnęła zgodę na ich przetwarzanie
  • osoba wnosi sprzeciw na mocy art.21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania ( art.18 RODO ) - czyli osoba której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności

  • kiedy dane są nie prawidłowe – na czas do ich poprawy
  • osoba wniosła sprzeciw i do czasu jego potwierdzenia czy prawnie uzasadnione potrzeby po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
  • przetwarzanie jest nie zgodne z prawem, a osoba której dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wolności

Prawo do przenoszenia danych ( art. 19 RODO )

  • Prawo do sprzeciwu
  • jeżeli dane są wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego każdy ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec tych działań w zakresie mu odpowiednim
  • każdy użytkownik może wymagać realizowania swoich praw poprzez wysłanie stosownego żądania na adres biuro@marthome.pl . Informujemy, że w celu poprawy identyfikacji żądanie winno być wysyłane z adresu e-mail z którego dokonano rejestracji. Żądanie można również wysłać drogą listową wysyłając na adres Marthome, Nowa Wieś 51D, 33-336 Łabowa listu poleconego

POLITYKA COOKIES

Przez następujące określenia należy rozumieć:

1. „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://marthome.pl;

2. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem http://marthome.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Sprzedawcę;

3. „Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

Czym są Pliki cookies i jak są wykorzystywane?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze Strony.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co pozwala poprawić jakość Strony poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym dostosowanie jej do potrzeb Użytkowników.

Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:

a. Pliki stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

b. Pliki sesyjne - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

c. Pliki użytkownika - piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych - tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.

d. Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, Facebook Pixel oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

Czy Pliki cookies mogą zostać wyłączone?

Jeśli nie życzą sobie Państwo Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te można wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.